Promocja projektu TIK

CHEM-SPED MICHAŁ MICHALCZUK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie CHEM-SPED Michał Michalczuk.” Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0012/21

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-07-01 – 2022-06-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 381 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 190 461,90  PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności CHEM-SPED Michał Michalczuk.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu wspomagającego, co przełoży się na niższe koszty działalności, wyższą efektywność działania,
  • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
  • aktualnie informatyzacja obejmuje jedynie wybrane obszary działalności,
  • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie informatycznym,
  • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych,
  • wzrost jakości efektywności i jakości świadczonych usług, co przekłada się na wartości dodane dla klienta (ograniczenie zaangażowania w proces, krótsze terminy realizacji) oraz wnioskodawcy (wyższa efektywność kosztowa)

Wszystkie ww. rezultaty przełożą się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.